Khu bảo tồn văn hóa làng xã có diện tích 1.000 ha, được quy hoạch để bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Những làng mạc truyền thống, những công trình tín ngưỡng như đình, chùa, nhà thờ, các di tích được tôn tạo và làng nghề truyền thống...